فروردین ۲, ۱۴۰۲
آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده بر پایه جنسیت منتشر شد

آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده بر پایه جنسیت منتشر شد

  • دی ۱۹, ۱۴۰۱

طبق گزارشات رسیده به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده در ایرانداک بر پایة جنسیت دانش‌آموختگان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ منتشر شد.

در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده (در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR)؛ یکی از پرسش‌هایی که هنگام ثبت این مدارک از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی می‌شود، جنسیت آن‌هاست. بر پایه داده‌هایی که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در این سامانه وارد شده، از ۷۵ هزار و ۳۹۷ پایان‌نامه و رساله (پارسا) ثبت شده، ۳۳ هزار و ۵۱۴ پارسا (۴۵/۴۴ درصد) برای دانش‌آموختگان زن و ۴۱ هزار و ۸۸۳ پارسا (۵۵/۵۵ درصد) برای دانش‌آموختگان مرد بوده‌اند.

جدول ۱. شمار پارساهای ثبت شده بر پایه جنسیت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

جنسیت پایان‌نامه رساله همه
زن ۳۰.۲۴۴ ۳.۲۷۰ ۳۳.۵۱۴
مرد ۳۷.۰۶۴ ۴.۸۱۹ ۴۱.۸۸۳
همه ۶۷.۳۰۸ ۸.۰۸۹ ۷۵.۳۹۷

در این دوره، زنان ۳۳.۵۱۴ پارسا ثبت کرده‌اند که ۲۴/۹۰ درصد آن‌ها، پایان‌نامه و ۷۶/۹ درصد آن‌ها، رساله بوده‌اند. مردان نیز ۴۱.۸۸۳ پارسا ثبت کرده‌اند که ۵۰/۸۸ درصد آن‌ها، پایان‌نامه و ۵۰/۱۱ درصد آن‌ها، رساله بوده است.

شمار پارساهای زنان در گروه‌های آموزشی علوم پایه با ۴.۸۱۸ مدرک، علوم‌پزشکی با ۵۸۸ مدرک، و هنر با ۲.۴۴۲ مدرک از پارساهای مردان بیشتر است. شمار پارساهای مردان در دیگر گروه‌های آموزشی از پارساهای زنان بیشتر است.

جدول ۲. شمار پارساهای ثبت شده در گروه‌های آموزشی بر پایة جنسیت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

گروه

آموزشی

علوم‌

انسانی

علوم

پایه

فنی

و مهندسی

علوم

کشاورزی

دام

پزشکی

علوم

پزشکی

هنر همه
زن ۱۹.۱۷۰ ۴.۸۱۸ * ۴.۱۲۴ ۲.۱۳۳ ۲۳۹ ۵۸۸ * ۲.۴۴۲ * ۳۳.۵۱۴
مرد ۲۲.۳۸۷ ۳.۲۶۶ ۱۱.۱۷۴ ۲.۵۲۹ ۳۲۷ ۳۵۱ ۱.۸۴۹ ۴۱.۸۸۳
همه ۴۱.۵۵۷ ۸.۰۸۴ ۱۵.۲۹۸ ۴.۶۶۲ ۵۶۶ ۹۳۹ ۴.۲۹۱ ۷۵.۳۹۷

* در اینجا شمار پارساهای زنان بیشتر است.

شمار پایان‌نامه‌های زنان در گروه آموزشی علوم پایه با ۴.۰۱۰ مدرک، علوم‌پزشکی با ۱۷۳ مدرک، و گروه هنر با ۲.۳۶۳ مدرک از پایان‌نامه‌های مردان بیشتر است. رساله‌های زنان نیز در گروه آموزشی علوم پایه با ۸۰۸ مدرک و علوم‌پزشکی با ۴۱۵ مدرک بیشتر از رساله‌های مردان بوده است.

جدول ۳. شمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده در گروه‌های آموزشی بر پایة جنسیت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

گروه آموزشی جنسیت پایان‌نامه رساله گروه آموزشی جنسیت پایان‌نامه رساله
علوم انسانی زن ۱۸.۰۴۸ ۱.۱۲۲ علوم پایه زن ۴.۰۱۰ * ۸۰۸ *
مرد ۲۰.۳۰۶ ۲.۰۸۱ مرد ۲.۶۴۰ ۶۲۶
همه ۳۸.۳۵۴ ۳.۲۰۳ همه ۶.۶۵۰ ۱.۴۳۴
فنی و مهندسی زن ۳.۸۱۲ ۳۱۲ علوم کشاورزی زن ۱.۷۳۹ ۳۹۴
مرد ۱۰.۱۶۶ ۱.۰۰۸ مرد ۱.۹۷۶ ۵۵۳
همه ۱۳.۹۷۸ ۱.۳۲۰ همه ۳.۷۱۵ ۹۴۷
دامپزشکی زن ۹۹ ۱۴۰ علوم پزشکی زن ۱۷۳ * ۴۱۵ *
مرد ۱۲۰ ۲۰۷ مرد ۱۰۲ ۲۴۹
همه ۲۱۹ ۳۴۷ همه ۲۷۵ ۶۶۴
هنر زن ۲.۳۶۳ * ۷۹ همه زن ۳۰.۲۴۴ ۳.۲۷۰
مرد ۱.۷۵۴ ۹۵ مرد ۳۷.۰۶۴ ۴.۸۱۹
همه ۴.۱۱۷ ۱۷۴ همه ۶۷.۳۰۸ ۸.۰۸۹

در اینجا شمار پارساهای زنان بیشتر است.

شمار پارساهای ثبت شده زنان در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با ۱۵۳ مدرک، بیشتر از پارساهای ثبت شدة مردان است و شمار پایان‌نامه‌های ثبت شدة زنان در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با ۸۲ مدرک و دانشگاه پیام نور با ۳.۸۵۱ مدرک، بیشتر از پایان‌نامه‌های ثبت شدة مردان است. شمار رساله‌های ثبت شدة زنان نیز در دانشگاه آزاد اسلامی با ۴۴۴ مدرک و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با ۷۱ مدرک، بیشتر از رساله‌های ثبت شدة مردان است.

جدول ۴. شمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده بر پایة جنسیت و وابستگی سازمانی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

وابستگی سازمانی زن مرد همه
پایان‌نامه رساله همه پایان‌نامه رساله همه پایان‌نامه رساله همه
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری ۱۴.۷۵۹ ۲.۵۶۹ ۱۷.۳۲۸ ۱۶.۷۸۸ ۳.۷۷۱ ۲۰.۵۵۹ ۳۱.۵۴۷ ۶.۳۴۰ ۳۷.۸۸۷
دانشگاه پیام نور ۳.۸۵۱ * ۹۸ ۳.۹۴۹ ۳.۸۲۸ ۱۴۳ ۳.۹۷۱ ۷.۶۷۹ ۲۴۱ ۷.۹۲۰
دانشگاه جامع علمی کاربردی ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲
دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دانشگاه فرهنگیان ۵۳ ۰ ۵۳ ۵۶ ۰ ۵۶ ۱۰۹ ۰ ۱۰۹
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ۸۲ * ۷۱ * ۱۵۳ * ۶۰ ۶۵ ۱۲۵ ۱۴۲ ۱۳۶ ۲۷۸
سایر دستگاه‌های اجرایی ۳۷۸ ۲۴ ۴۰۲ ۶۲۶ ۷۰ ۶۹۶ ۱.۰۰۴ ۹۴ ۱.۰۹۸
دانشگاه آزاد اسلامی ۵.۰۴۶ ۴۴۴ * ۵.۴۹۰ ۶.۲۱۲ ۴۱۵ ۶.۶۲۷ ۱۱.۲۵۸ ۸۵۹ ۱۲.۱۱۷
مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی ۶.۰۷۵ ۶۴ ۶.۱۳۹ ۹.۴۹۲ ۳۵۵ ۹.۸۴۷ ۱۵.۵۶۷ ۴۱۹ ۱۵.۹۸۶
حوزه‌های علمیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
همه ۳۰.۲۴۴ ۳.۲۷۰ ۳۳.۵۱۴ ۳۷.۰۶۴ ۴.۸۱۹ ۴۱.۸۸۳ ۶۷.۳۰۸ ۸.۰۸۹ ۷۵.۳۹۷

در اینجا شمار پارساهای زنان بیشتر است.

ریز گزارش آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده در ایرانداک، بر پایه جنسیت دانش‌آموختگان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.

 

منبع:خبرگزاری مهر

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *