آذر ۱۷, ۱۴۰۱

برای سال ۱۴۰۰؛ رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی منتشر شد

  • شهریور ۷, ۱۴۰۰

رتبه بندی فعالیت های علمی، آموزشی و دانشجویی دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی برای سال ۱۴۰۰ منتشر شد. دانشگاه های برتر در ۴۳ حیطه این رتبه بندی معرفی شدند.
نتایج رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی (رعد) با مشارکت فعال سه معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ به انجام رسید.

دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مدیریت و هماهنگی فرایند رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی (رعد ۱۴۰۰) را برعهده گرفت.

متعاقبا دبیرخانه رعد ۱۴۰۰ در شورای گسترش با حضور اعضایی از معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی دانشجویی، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمستان ۱۳۹۹ آغاز به فعالیت کرد.

مراحل مختلف فرایند رتبه بندی با راهبری و هدایت شورای سیاستگذاری رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی به انجام رسیده است.

این رتبه بندی عمدتا مستخرج از فعالیت های دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی در سال های ۹۸ و ۹۹ است. رتبه بندی صورت گرفته در ۶ وجه مختلف بوده و رتبه هر دانشگاه در هریک از حیطه ها لزوما بیانگر جایگاه کلی آن دانشگاه نیست. دانشگاه ها در حیطه های مختلف عملکرد یکسانی ندارند.

شیوه جمع آوری داده ها برای رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی

جمع آوری داده ها و شاخص های معاونت آموزشی: داده های این حوزه عمدتاً از طریق سامانه های موجود در هر یک از مدیریت های این حوزه، احصا شدند؛ به منظور شفاف سازی و آگاهی دانشگاه ها از اینکه چه عنوان شاخص هایی از کدام سامانه های ستاد آموزشی وزارت احصا می شود مجموعه شاخص های حوزه معاونت آموزشی در ۶ محور بر روی سایت نصر در دسترس قرار گرفت.

جمع آوری داده ها و شاخص های معاونت تحقیقات و فناوری: مقرر شده بود تا تمامی شاخص های این حوزه در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گیرد. این شاخصها صرفاً از طریق مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات و مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات علمی این معاونت قابل احصا بوده و نیازی به بارگذاری اطلاعات از سوی دانشگاهها نداشت.

جمع آوری داده ها و شاخص های معاونت دانشجویی – فرهنگی: این حوزه از وزارت بهداشت برای اولین بار براساس مأموریت تعریف شده خود به تدوین شاخصهای رتبه بندی اقدام کرد. داده های مربوط به دانشگاه ها و دانشکده ها در خصوص شاخصهای مورد نظر در سامانه های این معاونت وجود داشت اما جهت اطمینان و صحت سنجی داده ها مجدد بررسی شد.

نتایج رتبه بندی علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۰

نتایج رتبه بندی علمی دانشگاه ها و دانشکده های علومپزشکی کشور در سال ۱۴۰۰ در شش وجه تعالی آکادمیک، رتبه ترکیبی در نظام های رتبه بندی بین المللی و هیأت امنا به تفکیک پنج گروه در رده های مأموریتی مختلف در قالب جداول زیر آورده شده است. به دلیل طولانی بودن تنها سه رتبه اول در هر جدول در این گزارش ذکر شده است.

جدول موضوع رتبه یک رتبه دو رتبه سه
۱ رتبه بندی دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران در بعد انسان ساز و حکمت بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز تراز شده ۲۰۰.۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امتیاز تراز شده ۱۹۷.۰۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز تراز شده ۱۹۱.۵۲
۲ رتبه بندی دانشگاه های مرکز استان در بعد انسان ساز و حکمت بنیان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با امتیاز تراز شده ۱۹۱.۹۷ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با امتیاز تراز شده ۱۸۴.۴۹ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با امتیاز تراز شده ۱۴۴.۴۳
۳ رتبه بندی دانشگاه های غیر مرکز استان در بعد انسان ساز و حکمت بنیان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با امتیاز تراز شده ۱۵۵.۸۷ دانشگاه علوم پزشکی دزفول با امتیاز تراز شده ۱۵۳.۱۴ * رتبه دو/ دانشگاه علوم پزشکی فسا با امتیاز تراز شده ۱۵۲.۴۰
۴ رتبه بندی دانشکده های مستقل در بعد انسان ساز و حکمت بنیان دانشکده علوم پزشکی آبادان با امتیاز تراز شده ۱۵۵.۴۵ دانشکده علوم پزشکی نیشابور با امتیاز تراز شده ۱۳۹.۰۱ دانشکده علوم پزشکی تربت جام با امتیاز تراز شده ۱۳۶.۳۲
۵ رتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد انسان ساز و حکمت بنیان دانشگاه علوم پزشکی شاهد با امتیاز تراز شده ۶۲.۱۳ دانشگاه علوم پزشکی ارتش با امتیاز تراز شده ۴۷.۷۰ * رتبه دو/ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با امتیاز تراز شده ۴۶.۰۱
۶ رتبه بندی دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران در بعد بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز تراز شده ۲۰۰.۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امتیاز تراز شده ۱۲۲.۰۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران با امتیاز تراز شده ۱۰۵.۶۸
۷ رتبه بندی دانشگاه های مرکز استان در بعد بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با امتیاز تراز شده ۵۹.۲۶ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با امتیاز تراز شده ۵۷.۹۵ دانشگاه علوم پزشکی سمنان با امتیاز تراز شده ۵۰.۰۵
۸ رتبه بندی دانشگاه های غیر مرکز استان در بعد بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی بابل با امتیاز تراز شده ۵۰.۳۱ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با امتیاز تراز شده ۴۷.۰۷ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با امتیاز تراز شده ۴۵.۴۳
۹ رتبه بندی دانشکده های مستقل در بعد بین المللی سازی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با امتیاز تراز شده ۴۳.۵۶ دانشکده علوم پزشکی سیرجان با امتیاز تراز شده ۴۳.۱۱ دانشکده علوم پزشکی آبادان با امتیاز تراز شده ۴۰.۱۵
۱۰ رتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با امتیاز تراز شده ۵۳.۲۹ دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس با امتیاز تراز شده ۴۴.۲۵ دانشگاه علوم پزشکی ارتش با امتیاز تراز شده ۳۲.۸۴
۱۱
رتبه بندی دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران در بعد پاسخگویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز تراز شده ۲۰۰.۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امتیاز تراز شده ۱۹۴.۲۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز با امتیاز تراز شده ۱۷۹.۷۸
۱۲ رتبه بندی دانشگاه های مرکز استان در بعد پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با امتیاز تراز شده ۱۶۶.۲۴ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با امتیاز تراز شده ۱۵۸.۶۸ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با امتیاز تراز شده ۱۴۶.۴۷
۱۳ رتبه بندی دانشگاه های غیر مرکز استان در بعد پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با امتیاز تراز شده ۱۷۰.۹۳ دانشگاه علوم پزشکی گناباد با امتیاز تراز شده ۱۴۵.۸۱ دانشگاه علوم پزشکی فسا با امتیاز تراز شده ۱۴۱.۵۳
۱۴ رتبه بندی دانشکده های مستقل در بعد پاسخگویی دانشکده علوم پزشکی آبادان با امتیاز تراز شده ۱۳۲.۱۵ دانشکده علوم پزشکی نیشابور با امتیاز تراز شده ۱۲۸.۴۳ دانشکده علوم پزشکی مراغه با امتیاز تراز شده ۱۲۱.۰۶
۱۵ رتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با امتیاز تراز شده ۴۸.,۰۱ دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس با امتیاز تراز شده ۳۶.۰۱ * رتبه دو/ دانشگاه علوم پزشکی وارستگان با امتیاز تراز شده ۳۴.۴۵
۱۶ رتبه بندی دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران در بعد سرآمدی و مرجعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز تراز شده ۲۰۰.۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امتیاز تراز شده ۱۲۸.۲۸ دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز تراز شده ۱۱۳.۱۵
۱۷ رتبه بندی دانشگاه های مرکز استان در بعد سرآمدی و مرجعیت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با امتیاز تراز شده ۹۱.۷۵ دانشگاه علوم پزشکی کردستان با امتیاز تراز شده ۸۵.۶۷ دانشگاه علوم پزشکی ایلام با امتیاز تراز شده ۷۳.۰۵
۱۸ رتبه بندی دانشگاه های غیر مرکز استان در بعد سرآمدی و مرجعیت دانشگاه علوم پزشکی بابل با امتیاز تراز شده ۸۴.۲۳ دانشگاه علوم پزشکی بم با امتیاز تراز شده ۷۷.۱۹ * رتبه دو/ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با امتیاز تراز شده ۷۶.۷۳
۱۹ رتبه بندی دانشکده های علوم پزشکی مستقل در بعد سرآمدی و مرجعیت دانشکده علوم پزشکی مراغه با امتیاز تراز شده ۷۹.۳۵ دانشکده علوم پزشکی ساوه با امتیاز تراز شده ۶۰.۴۷ * رتبه دو/ دانشکده علوم پزشکی آبادان با امتیاز تراز شده ۶۰.۳۸
۲۰ رتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد سرآمدی و مرجعیت دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس با امتیاز تراز شده ۷۶.۷۴ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با امتیاز تراز شده ۷۵.۶۳ دانشگاه علوم پزشکی ارتش با امتیاز تراز شده ۶۵.۵۱
۲۱ رتبه بندی دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران در بعد دانشگاه نسل آینده و فناور دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز تراز شده ۲۰۰,۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با امتیاز تراز شده ۱۴۶,۵۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امتیاز تراز شده ۱۳۹,۲۵
۲۲ رتبه بندی دانشگاه های مرکز استان در بعد دانشگاه نسل آینده و فناور دانشگاه علوم پزشکی البرز با امتیاز تراز شده ۴۳,۳۷ دانشگاه علوم پزشکی قزوین با امتیاز تراز شده ۴۱,۸۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با امتیاز تراز شده ۴۱,۲۴
۲۳ رتبه بندی دانشگاه های غیر مرکز استان در بعد دانشگاه نسل آینده و فناور دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با امتیاز تراز شده ۴۰,۶۳ دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با امتیاز تراز شده ۳۸,۴۲ دانشگاه علوم پزشکی بابل با امتیاز تراز شده ۳۶,۵۱
۲۴ رتبه بندی دانشکده های علوم پزشکی مستقل در بعد دانشگاه نسل آینده و فناور دانشکده علوم پزشکی آبادان با امتیاز تراز شده ۳۴,۶۳ دانشکده علوم پزشکی تربت جام با امتیاز تراز شده ۳۳,۹۳ دانشکده علوم پزشکی نیشابور با امتیاز تراز شده ۳۰,۹۸
۲۵ رتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد دانشگاه نسل آینده و فناور دانشگاه علوم پزشکی وارستگان با امتیاز تراز شده ۳۷,۵۹ دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس با امتیاز تراز شده ۳۵,۷۶ دانشگاه علوم پزشکی شاهد با امتیاز تراز شده ۳۲,۳۹
۲۶ تبه بندی دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران در بعد مأموریت گرایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با امتیاز تراز شده ۲۰۰,۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز تراز شده ۱۹۴,۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز با امتیاز تراز شده ۱۹۲,۹۷
۲۷ رتبه بندی دانشگاه های مرکز استان در بعد مأموریت گرایی دانشگاه علوم پزشکی اراک با امتیاز تراز شده ۱۷۲,۲۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با امتیاز تراز شده ۱۶۲,۴۲ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با امتیاز تراز شده ۱۵۴,۴۹
۲۸ رتبه بندی دانشگاه های غیر مرکز استان در بعد مأموریت گرایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با امتیاز تراز شده ۱۶۱,۵۰ دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با امتیاز تراز شده ۱۴۵,۲۵ دانشگاه علوم پزشکی دزفول با امتیاز تراز شده ۱۳۹,۳۱
۲۹ رتبه بندی دانشکده های علوم پزشکی مستقل در بعد مأموریت گرایی دانشکده علوم پزشکی مراغه با امتیاز تراز شده ۱۵۵,۸۲ دانشکده علوم پزشکی آبادان با امتیاز تراز شده ۱۳۶,۵۵ دانشکده علوم پزشکی ساوه با امتیاز تراز شده ۱۳۵,۴۱
۳۰ رتبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد مأموریت گرایی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با امتیاز تراز شده ۱۲۱,۵۱ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با امتیاز تراز شده ۹۳,۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شاهد با امتیاز تراز شده ۷۲,۷۶
۳۱ رتبه بندی دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران بر اساس تعداد مصوبات هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با امتیاز تراز شده ۱۸۳,۸۱ دانشگاه علوم پزشکی همدان با امتیاز تراز شده ۱۶۷,۶۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز تراز شده ۱۵۵,۴۸
۳۲ رتبه بندی دانشگاه های مرکز استان بر اساس تعداد مصوبات هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با امتیاز تراز شده ۲۰۰,۰۰ دانشگاه علوم پزشکی سمنان با امتیاز تراز شده ۱۵۵,۴۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین با امتیاز تراز شده ۱۴۷,۳۸
۳۳ رتبه بندی دانشگاه های غیر مرکز استان بر اساس تعداد مصوبات هیأت امنا دانشکده علوم پزشکی دزفول با امتیاز تراز شده ۱۵۱,۴۳ دانشکده علوم پزشکی سبزوار با امتیاز تراز شده ۱۴۷,۳۸ دانشگاه علوم پزشکی گناباد با امتیاز تراز شده ۱۳۹,۲۹
۳۴ رتبه بندی دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز تراز شده ۲۰۰,۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امتیاز تراز شده ۱۲۹,۳۹ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با امتیاز تراز شده ۱۰۹,۲۰
۳۵ رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی مرکز استان در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با امتیاز تراز شده ۲۰۰,۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با امتیاز تراز شده ۱۲۵,۸۹ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با امتیاز تراز شده ۱۱۶,۹۰
۳۶ رتبه بندی دانشگاه های غیر مرکز استان در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری
و دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با امتیاز تراز شده ۲۰۰,۰۰ دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با امتیاز تراز شده ۱۹۰,۷۲ دانشگاه علوم پزشکی بابل با امتیاز تراز شده ۱۷۲,۳۶
۳۷ رتبه بندی دانشکده های مستقل در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و
دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان با امتیاز تراز شده ۲۰۰,۰۰ دانشکده علوم پزشکی مراغه با امتیاز تراز شده ۱۹۷,۳۹ دانشکده علوم پزشکی نیشابور با امتیاز تراز شده ۱۸۷,۷۴
۳۸ تبه بندی دانشگاه های با ماموریت خاص در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و
دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با امتیاز تراز شده ۲۰۰,۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ارتش با امتیاز تراز شده ۱۸۸,۰۸ دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس با امتیاز تراز شده ۱۴۶,۷۲
۳۹ رتبه ترکیبی دانشگاه های مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران از نظر نظام های بین المللی رتبه بندی لایدن، وبومتریک، کیواس، شانگهای و ESI و ISC و تایمز دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز تراز شده ۲۰۰,۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امتیاز تراز شده ۱۴۳.۷۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران با امتیاز تراز شده ۱۲۲.۴۰
۴۰ رتبه ترکیبی دانشگاه های مرکز استان از نظر نظام های بین المللی رتبه بندی لایدن، وبومتریک، کیواس، شانگهای و ESI و ISC و تایمز دانشگاه علوم پزشکی کردستان با امتیاز تراز شده ۸۲.۱۱ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با امتیاز تراز شده ۶۵.۴۰ * رتبه دو/ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با امتیاز تراز شده ۶۵.۳۱
۴۱ رتبه ترکیبی دانشگاه های غیر مرکز استان از نظر نظام های بین المللی رتبه بندی لایدن، وبومتریک، کیواس، شانگهای و ESI و ISC و تایمز دانشگاه علوم پزشکی بابل با امتیاز تراز شده ۶۱.۵۵ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با امتیاز تراز شده ۵۹.۲۹ دانشگاه علوم پزشکی کاشان با امتیاز تراز شده ۵۸.۴۷
۴۲ رتبه ترکیبی دانشکده های مستقل از نظر نظام های بین المللی رتبه بندی لایدن، وبومتریک، کیواس، شانگهای و ESI و ISC و تایمز دانشکده علوم پزشکی نیشابور با امتیاز تراز شده ۵۶.۷۵ دانشکده علوم پزشکی آبادان با امتیاز تراز شده ۵۴.۶۲ دانشکده علوم پزشکی مراغه با امتیاز تراز شده ۵۳.۶۹
۴۳ رتبه ترکیبی دانشکده های مستقل از نظر نظام های بین المللی رتبه بندی لایدن، وبومتریک، کیواس، شانگهای و ESI و ISC و تایمز دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با امتیاز تراز شده ۷۶.۰۲ دانشگاه علوم پزشکی ارتش با امتیاز تراز شده ۵۱.۸۵ دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس با امتیاز تراز شده ۳۷.۳۶
ویژگی های بارز نظام رتبه بندی علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۰

۱. توجه یکپارچه به اسناد فرادستی و بروندادهای حوزههای آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت

۲. توجه به نظر دانشگاه ها، همتایان، مدیران و صاحبنظران آموزش عالی در تدوین و یکپارچه سازی شاخصها

۳. رتبه بندی در حیطه های مختلف و توجه به رتبه بندی های تخصصی و زیر حیطه های هر معاونت

۴. تأکید بیشتر بر بروندادها و دستاوردهای سه حوزه آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

۵. حداکثر استفاده از داده ها و اطلاعات موجود در واحدهای ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶. اجتناب از تحریک رقابت های ناگوار و تشویق فعالیتها و همکاری های درون منطقه ای

۷. مشارکت دانشگاه ها، مدیران آموزشی ستاد در تدوین شاخصها و جمع آوری داده ها

۸. اجرای بخشی از رتبه بندی بر بستر وب با طراحی سامانه رعد با توجه به شرایط خاص همه گیری کووید ۱۹

جدول توزیع وزنی هر یک از معاونتها به تفکیک امتیازات شش وجه تعالی دانشگاهی به تفکیک گروه های دانشگاهی

محورهای تعالی دانشگاه وزن هر معاونت در هریک از شش وجه تعالی جمع جمع
فرهنگی- دانشجویی تحقیقات و فناوری آموزشی
سر آمدی و مرجعیت ۵ ۷۰ ۲۵ ۱۰۰
دانشگاه نسل آینده و فناور ۵ ۶۵ ۳۰ ۱۰۰
ماموریت گرایی ۱۰ ۳۰ ۶۰ ۱۰۰
پاسخگویی ۵۰ ۲۰ ۳۰ ۱۰۰
بین المللی سازی ۱۰ ۴۵ ۴۵ ۱۰۰
انسان ساز و حکمت بنیان ۴۵ ۱۵ ۴۰ ۱۰۰
این رتبه بندی محدودیت هایی نیز داشته است که از آن جمله می توان به وسعت سه حوزه مشارکت کننده وزارت بهداشت و تعدد حیطه ها و شاخص ها، پیچیدگی تصمیم بر ورود برخی شاخص ها به طرح رتبه بندی و دشواری جمع آوری به هنگام داده ها از مراکز برون سازمانی به دلیل تعطیلی های متناوب ناشی از بیماری کووید ۱۹ در کشور و وقفه های متعدد در تشکیل جلسات وزارت بهداشت اشاره کرد.

مدیران مسئول تدوین این رتبه بندی پیشنهاد کرده اند که برای اجرای طرح در سال های آتی فاصله زمانی مشخص تعیین شود و مدیران ارشد دانشگاه ها توجه جدی داشته و به تیم های درون کلان منطقه ای به این منظور تشکیل شود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *